.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Monday, April 30, 2012

"ေရာင္းကုုန္ မဟုုတ္ပါ။"


'မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူႏွင့္ ေပါင္းဖက္ရျခင္းသည္ ဝဋ္ေၾကြးတစ္ခုုျဖစ္သည္' ဟုု ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုုက ယံုုၾကည္ထားၾကသည္။ ဤသိုု ့ဆိုုလွ်င္ မိမိကိုုယ္မိမိ သက္မဲ့ေရာင္းကုုန္တစ္ခုုသဖြယ္ တနယ္တေက်းတြင္ သူစိမ္းတရံ၏ လက္သို ့ ဝကြက္အပ္၍ ေရာင္းခ်ခံရသည့္ ညီမငယ္မ်ား၏ အျဖစ္ကိုုမူ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲတြင္းသိုု ့သြတ္သြင္းခံရသည္ဟုု ဆိုုလွ်င္ လြန္အံ့မထင္ေခ်။
.
စစ္တမ္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ သိန္းဂဏန္းခ်ီေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ ထိုုင္း၊ တရုုတ္၊ မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ ေတာင္ကိုုရီယား အစရွိေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားသိုု ့ လူကုုန္ကူးခံရသည္ဟုု ဆိုုသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားသိုု ့ အလုုပ္လုုပ္ရန္ ေရာင္းခ်ျခင္းခံရၿပီး ကေလးမ်ားမွာမူ သူေတာင္းစားအျဖစ္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံသိုု ့ တင္ပိုု ့ျခင္း ခံရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သတိုု ့သမီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ခံရသည္ဟုု ဆိုုသည္။ ထိုုကဲ့သိုု ့ေရာင္းခ်ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုမွာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ဟုု ဆိုုသည္။
.
ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ယင္းသိုု ့လူကုုန္ကူးမႈအတြက္ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုုင္သည္ ဆိုုေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုုင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာ့သမီးပ်ိဳမ်ားသည္ တဖက္ ႏိုင္ငံသိုု ့ေရာင္းခ်ျခင္း ခံေနရသည္။ မိန္းကေလးအမ်ားစုုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုုင္း၊ ရန္ကုုန္တိုုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုု ့မွ ျဖစ္သည္။ ထိုုမိန္းကေလးတိုု ့အား အိမ္နီးခ်င္း တရုုတ္ႏိုုင္ငံမွ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ဇနီးအျဖစ္ ဝယ္ယူေပါင္းသင္းသည္ဟုု သိရသည္။
.
တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၏ ႏွစ္ ၃၀ေက်ာ္ က်င့္သံုုးခဲ့ေလေသာ တစ္မိသားစုုတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္းထက္ ပိုုယူခြင့္ မရွိ ဟူေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ယခုုအခါ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၏ က်ားမ ဦးေရ အခ်ိဳးအစားမွာ သိသိသာသာ မမွ်မတ ျဖစ္လာ ေခ်၏။ အေၾကာင္းမွာ အယူသီးေသာ တရုုတ္မိဘမ်ားမွ သမီးမိန္းကေလးဆိုုပါက မေမြးလိုုၾကသျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ စြန္ ့ပစ္ျခင္း စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သုုတ္သင္ပစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ယခုုအခါ တရုုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ သိသိသာသာ နိမ့္ပါးလာၿပီး မ်ားစြာေသာ တရုုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိလာေလသည္။ ထိုုအခါ ယင္းတရုုတ္အမ်ိဳးသားတိုု ့သည္ ႏြမ္းပါးေသာ အာရွႏိုုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ ေျမာက္ကိုုရီးယား စေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကိုု ဇနီးအျဖစ္ ဝယ္ယူၾကေလသည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္အရြယ္ အရြယ္ေကာင္း ရုုပ္ရည္သင့္တင့္သူ မိန္းမငယ္ တစ္ဦးအား ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း တရုုတ္ေငြ ယြမ္ ၅၀,၀၀၀ အထိ ေရာင္းခ်သည္ဟုု ေရႊလီေဒသမွ ေဒသခံမ်ားမွ ဆိုုသည္။ လူပြဲစားတိုု ့သည္ သမာေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သူ႐ိုု ့တင္သြင္းလာေသာ ညီမငယ္မ်ားကိုု ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ တစ္ခုုေသာေစ်းေရွ႕တြင္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားသဖြယ္ အျပထား၍ 'လာပါ၊ ဝယ္ပါ' တေၾကာ္ေၾကာ္ေခၚကာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၾကသည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးလွ်င္ အသက္အရြယ္အရ ယြမ္ ၆၀၀၀ မွ ယြမ္ ၅၀,၀၀၀ အတြင္း ေစ်းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ဟုု သိရသည္။
.
ထိုုသိုု ့ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားအား ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းကုုန္သဖြယ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ခံရပါေသာ္ျငား ျမန္မာလူထုုသည္ အႏွီကိစၥကိုု အဘယ္ေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ မသိၾကေလသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ထိုုမိန္းကေလးမ်ားသည္ အသြားသာ ရွိၿပီး အျပန္မရွိေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ သနားစရာ ညီမငယ္အမ်ားစုုအား သူ႐ိုု႕၏ ခင္ပြန္းမ်ားမွ ေငြေပး၍ဝယ္လာေသာ (နားႏွင့္မနာ၊ ဖဝါးႏွင့္နားပါ) အဝွာျပဳစရာ သတၱဝါတစ္ေကာင္ဟုုသာ သေဘာထား ဆက္ဆံၾကကုုန္၏။ ယင္းခင္ပြန္း၏ မိသားစုုမွလည္း မိသားစုုပိုုင္ ေက်းကြ်န္သဖြယ္ အႏိုုင့္ထက္ျပဳၾကကုုန္၏။ ဤသိုု ့ျဖင့္ ကာလၾကာေသာ္ မ်ားစြာေသာ ျမန္မာညီမငယ္မ်ားသည္ ထိုုဝဋ္ေၾကြးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မိမိကိုုယ္မိမိ အဆံုုးစီရင္ၾကကုုန္၏။
.
အဘာဟူေသာ တိုုင္းရင္းသားမေလးသည္ မူဆယ္ဇာတိျဖစ္သည္။ သူမ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ လူမဆန္ေသာ လူပြဲစားအခ်ိဳ႕၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုု ခံရၿပီး တဖက္ႏိုုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သူမအား လယ္သမားမိသားစုုတစ္ခုုမွ ယြမ္၂၀,၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ထိုုစဥ္က သူမသည္ အသက္အရြယ္ ငယ္လြန္းသျဖင့္ ယာထဲတြင္သာ အလုုပ္လုုပ္ေစခဲ့သည္။ သူမအား ထိုုမိသားစုု၏ သားျဖစ္သူ အတြက္ ဇနီးအျဖစ္ ေပါင္းသင္းရန္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကား အခက္အခဲေၾကာင့္ အဘာသည္ မည္သူႏွင့္မွ် စကားစျမည္ ေျပာဆိုုႏိုုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ေန ့စဥ္လုုိ ထိုုမိသားစုုဝင္မ်ား၏ ရိုုက္ႏွက္မႈ ကိုု ခံရရွာသည္။ အဘာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ေသာ္ ယင္းမိသားစုုမွ သူမအား သူ႐ိုု႕၏ သားျဖစ္သူႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးရန္ စီစဥ္ေလသည္။ သူမ ကံေကာင္းပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္မတိုုင္မီတြင္ ေဒသတြင္း ကင္းလွည့္လာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အဘာတစ္ေယာက္ ပက္ပင္းတိုုးခဲ့ရၿပီး သူမ၏ အျဖစ္အပ်က္ကိုု တိုုင္ၾကားႏိုုင္ခဲ့သည္။ ထိုုစဥ္က ေရႊလီတြင္ သံုုးႏွစ္တာ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ အဘာသည္ သူတိုု ့ဘာသာစကားကိုု ေရလည္စြာ ေျပာဆိုုတတ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသိုု့ျဖင့္ အဘာတစ္ေယာက္ သံုုးႏွစ္ေက်ာ္ ခြဲခြာေနရေသာ မိသားစုုႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုုစည္းခဲ့ရသည္။ သူမ မိဘမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
.
'သမီးကေလး ေပ်ာက္သြားေတာ့ ကြ်န္မတိုု ့ မူဆယ္ရဲကိုု တိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရဲကအမႈဖြင့္ၿပီး ရွာေပးမယ္။ တရုုတ္ေငြ ယြမ္ ၆၀၀၀ ေတာင္းပါတယ္။ ကြ်န္မတိုု ့ ဘယ္လိုုမွ မတတ္ႏိုုင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတိုု ့သမီးေလး ေပ်ာက္ဆံုုးမႈအတြက္ သက္ဆိုုင္ရာကိုု တိုုင္ၾကားေသာ္ျငား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။'
.
သူမကဲ့သိုု ့ေသာ မိန္းကေလးမ်ား ျမန္မာျပည္ အႏွံ႕ အျပားတြင္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ရွိေလသတည္း။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ႏိုုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ လူကုုန္ကူးမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည္ဟုု သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး မျငိမ္သက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ စားေသာက္ကုုန္ရွားပါးမႈ၊ အလုုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈတိုု ့အျပင္ အာဏာပိုုင္မ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈမႈတိုု ့ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ လူကုုန္ကူးမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုုး ႏိုုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီး Tier - 3 ဝင္ ႏိုုင္ငံျဖစ္သည္။ ဆိုုလိုုသည္မွာ လူကုုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ လမ္းစဥ္၊ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အလ်င္း မရွိသည့္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံ ျဖစ္သည္။
.
'ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္' ဟူေသာ စကားရိွပါသည္။ အမ်ိဳးေကာင္း ျမန္မာမေလးမ်ားကိုု ထိုုအျဖစ္ဆိုုးမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးတစ္ရပ္ အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ကြ်န္ေတာ္/မ တိုု ့မွ တတ္အားသေရြ႕ ပါဝင္ေစလိုုပါသည္။
.
'ငါတိုု ့လိုု အုုပ္ခ်ဳပ္ခံ သာမန္ျပည္သူေတြက ဘာမ်ား လုုပ္ေပးႏိုုင္မွာလဲ' ဟုု ေစာဒက တက္ေကာင္း တက္ၾကေပမည္။ ဟုုတ္ကဲ့။ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ လူႀကီးမ်ားမွ တိုုင္းေရးျပည္ေရး တိုုက္ေရးခိုုက္ေရးမ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနေလေသာေၾကာင့္ ယခုုအေရးကိုု ေမ့ေလ်ာ့ေကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနလိမ့္မည္။ ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္/မ တိုု ့၏ သမီးငယ္ ညီမငယ္ေလးမ်ားအား ျမန္မာျပည္ဝယ္ ဤသိုု ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိပါသည္ဆိုုသည္ကိုု သတင္းလက္ဆင့္ ကမ္းေပးႏိုုင္ပါသည္။
.
'ကဲ .. သင့္မ်က္စိေရွ႕တြင္ share ခလုုတ္ေလး ရွိေနပါသည္။ ညီညီညာညာ ႏွိပ္လိုုက္ၾကပါစိုု ့။'
.
မွီညႊန္းကိုုးကား
.
http://www.humantrafficking.org/countries/burma
.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burmamyanmar/8739403/Burmas-women-forced-to-be-Chinese-brides.html
.
http://eversion.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=375:cases-of-human-trafficking-to-china-account-for-691-percent-last-year&catid=43:bi-weekly-eleven-news&Itemid=110
.
http://www.allgirlsallowed.org/sex-trafficking-china-myanmar-border
.
http://www.trust.org/trustlaw/news/women-fleeing-myanmar-trafficked-as-china-brides/
.
http://www.foxnews.com/world/2012/01/11/us-envoy-myanmar-weak-against-human-trafficking/
.
http://www.globalpost.com/dispatch/china/100729/photos-human-trafficking-burma-myanmar
.
ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ လူကုန္ကူးမႈ အေျခအေန။ (Myanmar- Tier3)

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား