.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Saturday, August 18, 2012

ႏြားလဲေသ စဥ္းအီုးလဲကြဲဆိုတဲ့ ပံုျပင္နဲ႔တူတ့ဲျမန္မာေတြလြန္ေလျပီးေသာေရွ႕သေရာအခါကစံျ
ပရြာတစ္ရြာတြင္…..ပညာရွိၾကီးတစ္
ေယာက္ရွိသတဲ့
 (စံျပရြာဆိုသည္မွာၾ
ကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြင့္ျဖိဳးေရးပါ
တီကိုုတစ္ရြာလံုးဝင္ေရာက္လို႔စံ
ျပရြာလို႔အမည္ေပးထားသည္မဟုတ္)အဲ
ဒီပညာရွိၾကီးကိုရြာသားတစ္ေယာက္ကလာေမးပါတယ္။ႏြားတစ္ေကာင္စဥ္အိုးထဲ၌ေရဝင္ေသာက္ေလရာေရေသာက္ျပီးျပန္ထြက္လို႔မရေတာ့ဘူး……ပညာရွိၾကီးကိုသြားေျပာေတာ့…..ပညာရွိၾကီးကႏြားဦးေခါင္းကိုျဖတ္ျပီးယူလို႔မွာလိုက္သတဲ့။ႏြာပိုင္ရွင္လဲ..ပညာရွိၾကီးစကားအတိုင္းႏြားဦးေခါင္းျဖတ္ျပီးယူေတာ့မရျပန္ဘူး။.ပညာရွိၾကီးထံျပန္ေျပးတာေပါ့…. 

ညာရွိၾကီးက စဥ္းအီုးကိုရုိက္ခြဲလို႔မွာလို
က္ျပန္သတဲ့။စဥ္းအီုးကိုရုိက္ခြဲလိုက္ေတာ့ စဥ္းအီုးကြဲသြားျပီးႏြားဦးေခါင္းကိုယူထုပ္လိုက္တာေပါ့ေနာက္ဆံုးေတာ့ႏြားလဲေသစဥ္အီုးဆံုးေပါ့ေလ။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သားတိုင္းသည္ထိုင္းေ
တြအႏိုင္က်င့္ အလုပ္သမားအခြင့္ေရး လူအခြင့္ေရးခဴီးေဖာက္မႈေပါင္း
အမ်ားစြာခံရသည္ဆိုတာကို တင္ျပပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြလဲႏြားလဲ
ေသစဥ္းအီုးလဲကြဲဆိုတဲ့အျဖစ္မဴီး
ျဖစ္ဖူးပါတယ္။
အျဖစ္စဥ္ေလးကေတာ့ျ
ဖင့္ 
 လြန္ခဲ့ေသာ၅လေလာက္ခန္႔ကပါေတာင္
ရွိစူပါခ်ိပ္ဆိုင္ခြဲ()တြင္ကၽြ
န္ေတာ္အလုပ္သိမ္းရန္နာရီခြဲခန့္လို႔မွာ
ဟိုေငးဒီေငးလုပ္ေနစဥ္မွာ
ေနာက္မွလိုက္လာေသာဆိုင္ကယ္က
 ေရွ႕မွာသြားေနေသာဆိုင္ကယ္ကိုဝင္
တိုက္လိုက္ပါတယ္။ေနာက္မွတိုက္ေ
သာတိုင္ကယ္ေမာင္းလာတဲ့လူက အျဖဴေကာင္ႏိုင္ငံျခားသားပါ။(ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပူကစ္ျမိဳ႔ ပါေတာင္ကမ္းေျခဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလာမ်ားဆံုးေနရာတစ္ခုပါ)ေရွ႕မွေမာင္းေနေသာ
ဆိ
ုင္ကယ္စီးသမားကျမန္မာအမဴီးသမီးႏ
ွစ္ေယာက္ပါ။

ျမန္မာအမဴီးသမီးေတြ
မွာ ဒူးေတြတေတာင္ေတြမွာ ဒဏ္ရာကိုယ္စီရာၾကပါတယ္။အနားတြင္
ရွိေသာ ထိုင္းလူမဴီး ဆိုင္ကယ္အဌါးသမားေတြလဲရွိပါတယ္။အဲဒီဆိုင္ကယ္အဌါးသမားေတြက အျဖဴေကာင္ႏိုင္ငံျခားသားကို အဂၤလိပ္လိုေျပာေန ျမန္မာအမဴီးသမီးကို ထိုင္းလိုနဲ႔ေျပာတယ္ ဘာသာျပန္လုပ္ေပးေနပါတယ္။ထိုင္းဆိုင္ကယ္သမားေျပာတာက အျဖဴေကာင္ႏိုင္ငံျခားသားမွာ ဆိုင္ကယ္တိုက္မိရန္အတြက္ ေဆးဖိုး ဆိုင္ကယ္ျပင္ရန္အတြက္ပိုက္ဆံေတာင္းေပးေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။ အျဖဴေကာင္ႏိုင္ငံျခားသားက ဒါဆိုရင္အိမ္ကိုလိုက္ခဲ့လို႔ေျပာတယ္။

ထိုင္းဆိုင္ကယ္သမားနဲ႔အတူ
(ဘာသာျပန္လုပ္ေပးနတဲ့သူ)နဲ႔ အျဖဴေကာင္ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္ကို
လိုက္သြားတယ္။သိပ္မၾကာပါဘူးႏွစ္ေယာက္သားျပန္လာတယ္။ျမန္မာအမဴီးသမီးကေတာ့မ်က္ႏွာမေကာင္းပါဘူး။အျဖဴေကာင္ႏိုင္ငံျခားသားကထိုင္းအမဴီးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔အိ္မ္ေထာင္က်ထားတယ္။ထိုင္းအမဴီးသမီးကပိုက္ဆံေပးမႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ျမန္မာေတြဆိုေတာ့ထိုင္းေတြကသိတယ္ေလ သူတိုမွာသံရံုးအကူအညီမရွိဘူးဆိုတာသိေတာ့မေပးဘူေပါ့။

ထိုင္းဆိုင္
ကယ္သမားက ဆိုင္ကယ္အဌါးစီးခဟူ၍ 
ပိုက္ဆံႏွစ္ရာဘတ္ထပ္ေတာင္းတယ္။ေ
ပးလိုက္ရတာေပါ့။ျမန္မာေတြခမ်ာ မီေအးခါတစ္ရာမက ခါေပါင္းအမ်ားစြာခံေနရပါတယ္။

ေနာက္ျဖစ္စင္ေလးကေတာ့ၾကာပါျပီ ၁၀ေလာက္ရွိပါျပီ။
ထိုင္းျမန္မာ
နယ္စပ္ ရေနာင္းေစ်းထဲမွာပါ

ျမန္မာအမဴီး
သမီးတစ္ေယာက္က ဟင္းရြက္ဝယ္တယ္။ဟင္းရြက္ကတစ္ရာ
ဖိုးေလာက္ၾကတယ္။ျမန္မာအမဴီးသမီးကတစ္ေတာင္တန္ေပလိုက္တယ္။အဲဒါ ဟင္းရြက္ေရာင္းေသာ ထိုင္းအမဴီးသမီးက မေပးရေသးဘူးလို႔ျငင္းတယ္။ကၽြန္ေတာ္မ်က္ျမင္ကိုေတြပါ။ 

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ ္ရေနာင္းေစ်းထဲမွာ မစပယ္နာရီဆိုင္ဆိုတာရွိတယ္။(
မစပယ္ ဆိုတာထိုင္းအမဴီးသမီးပါ ျမန္မာလို မစပယ္လို႔ေခၚတယ္။ျမန္မစကားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထက္ေတာ္တယ္) မစပယ္နာရီဆိုင္မွာ ဝင္ဝယ္ေသာလူေတြဆိုရင္ နာရီတစ္လံုးမျဖစ္မေနဝယ္ရတယ္။

မၾ
ကိဳက္ဘူးဆိုရင္ေနာက္တစ္လံုးျ
ပတယ္။လံုးဝမၾကိဳက္ဘူးဆိုရင္ေနာက္ထပ္တစ္လံုးျပတယ္။

မၾကိဳက္ဘူးသြ
ားေတာ့မယ္လို႔ဆိုရင္ ရဲ နဲ႔ဖမ္းခိုင္းမယ္လို႔ျခိမ္းေျခာ
က္ေလရွိပါတယ္။
(ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိ
ုင္ပါ)သူတို႔ ရဲ ကိုတိုပ္မယ္ဆိုတာက ကၽြန္မဆိုင္မွာနာရီ မဝယ္လို႔ဆိုျပီးတိုင္မွာ
မဟုတ္ဘူ
း ဒီလူနာရီခိုးတယ္ဆိုျပီး ရဲကိုတိုင္မွာ။ျမန္မာႏိုင္ငံဆို
င္ရာ 
သံရံုးမေဆာင္ရြက္ေပးသ၍ေတာ့ထိုင္
းလူမဴီးေတြအနိုင္က်င့္တာကိုခံေ
နရအုန္းမည္။

ထိုင္းလူမဴီးေတြအႏို
င္က်င့္တာကိုေရးေနရင္ေတာ့ ေရးႏိုင္မည္မထင္ပါေၾကာင္း
 ျမန္မာသံရံုးသိေအာင္လို႔ပါ။
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကကု
န္ေသာျမန္မာျပည္သားအေပါင္းတို႔ 
ထိုင္းလူမဴီးမ်ားအနိုင္က်င့္ျ
ခင္းကင္းေဝးၾကပါေစ အႏွိပ္စက္ျခင္းကင္းေဝးၾကပါေစ အလူခြင့္ေရးခီဴးေဖာက္ျခင္းကင္းေ
ဝးၾကပါေစ အလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကင္းေဝးၾကပါေစ ။

ဟန္ဝင္း

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား