.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Wednesday, January 2, 2013

တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒ ကဲြလဲြမႈေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား


                   ႏိုင္ငံေတာ္မွ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ွိေနခ်ိန္တြင္           ( ၃၀.၁၂.၁၂ ) ရက္ေန႔က ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္က်င္းပသည့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ တရား၀င္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေျခအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈျပဳေနေသာ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္းသုံးသပ္တင္ျပ လိုက္ပါသည္။
                   ႏိုင္ငံေတာ္ခ်မွတ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္နည္းစနစ္အရ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတဆင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈျပဳသည္႕ ကုန္သည္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ က်ပ္ေငြျဖင့္ အခြန္ေငြအေၾက ေပးေဆာင္ကာ တရား၀င္ယာဥ္စစ္ေဆးမႈခံယူၿပီး ျမ၀တီမွ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြြါလာသည့္ စက္သုံးဆီတင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ( ၂ ) စီးသည္ ( ၂၂.၁၂.၁၂ ) ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ခါး႐ွည္႐ွိ Mobile Team စစ္ေဆးမႈခံယူၿပီး ခရီး ဆက္လက္ထြက္ခြါရာ ေ၀ါၿမဳိ႕ ရထားလမ္းကူးေနရာအေရာက္တြင္ တင္ျပပါ Mobile Team မွ ကားျဖင့္လိုက္လာၿပီး က်ပ္လိုင္စင္ျဖင့္သြားမရေၾကာင္း ေျပာဆိုတားဆီးျခင္းခံရပါသည္။
                   ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားခ်က္အား ေက်ာ္လြန္က်ပ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား ေငြျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ အခြန္ေပးေဆာင္ခ်င္တိုင္း ေပးေဆာင္မရပါ။ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ သတ္မွတ္သည္႕ နည္းလမ္းျဖင့္သာ အခြန္ေပးေဆာင္ရပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း စီးပြါးေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္႐ွိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ က်ပ္ေငြျဖင့္အခြန္ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း Mobile Team တြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္းတားဆီးျခင္းသည္ နားလည္ရခက္ခဲသည့္ ဌာနတြင္း ၀ိ၀ါဒကဲြလဲြမႈုျဖစ္ေနသျဖင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္ႀကဳိးစားေနသည့္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကဲြျပားျခားနားသည့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။
                   ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္သြယ္မႈျပဳၾကျခင္းအတူတူ အရပ္ေဒသကိုလိုက္ကာ မူ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြျပားေနမႈအျဖစ္ Sea Trade တြင္မေပးေဆာင္ရသည့္ ျပည္တြင္းအခြန္ ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႀကဳိတင္ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။
                   ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ သတ္မွတ္အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တရာ၀င္ယာဥ္အစစ္ေဆးခံကာ ခရီး ဆက္လာသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအား ေဒါနေတာင္ေျခ (ျမ၀တီဘက္အျခမ္း) ႐ွိ တံတားက်ဳိးဂိတ္တြင္ အေၾကာင္းမ႐ွိအေၾကာင္း႐ွာ စစ္ေဆးျခင္း၊ အခေၾကး ( ေတာင္းသမွ် ) ေငြေပးေဆာင္ၿပီးမွ ယာဥ္ျဖတ္သန္း ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းကုန္သည္မ်ားအေပၚ အခြန္ေပၚအတုပ္ဆင့္ေနျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္နယ္ေျမေအးခ်မ္း သာယာေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းဂိတ္အား ႐ုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ( ၁၇.၁၁.၁၂ ) ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္က်င္းပသည့္ Mobile Team စစ္ေဆးမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ႐ွင္းလင္းသည့္ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္႐ွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံ ကုန္သည္အမ်ားမွ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္းမ႐ွိေသးသျဖင့္ တရား၀င္ ကုန္သည္မ်ားသည္ အခြန္ေပၚ အခြန္ ဆင့္ၿပီးရင္းဆင့္ကာ အပိုေငြေၾကးေပးေဆာင္ေနၾကရပါသည္ ။
ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းသာယာေနပါလွ်က္ႏွင့္ အလားတူ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕ ၀င္ဂိတ္သည္ ည ( ၆ ) နာရီမွ နံနက္ ( ၆ ) နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ ဂ်ဳိင္းတံတားဂိတ္သည္ ည ( ၈ ) နာရီ မွ နံနက္   ( ၆ ) နာရီအထိလည္းေကာင္း ဖားအံ သံလြင္တံတားဂိတ္သည္ ည ( ၁၀ ) နာရီခဲြမွ နံနက္( ၃ ) နာရီ အထိ လည္းေကာင္း ပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အဟန္႔အတား တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။
                   ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ တံတားေၾကးအေနျဖင့္ ဖားအံသံလြင္တံတားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ေကာက္ခံေသာ္လည္း ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ထြက္ခြါၿပီးေနာက္ သကၤန္းညီေနာင္႐ွိ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္႕ သကၤန္းညီေနာင္တံတားေၾကး၊ လမ္းမျပဳျပင္ဘဲ မတရားေကာက္ခံေနသည့္လမ္းေၾကး၊ ကို္ယ္ပိုင္ၿခံ၀င္းအတြင္း အိပ္စက္ရပ္နားေသာ္လည္း ဓါးျပတိုက္သကဲ့သို႔ေတာင္းခံသည့္ ညအိပ္ခြန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း မထသေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေကာ့ကရိတ္ဂိတ္ စစ္ေဆးေရး တာ၀န္႐ွိသူမ်ားမွအပ ဓါးျပတိုက္သကဲ့သို႔ စိတ္ထင္သလို ေငြေၾကးေကာက္ခံေနသည့္ ကတၱား၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းေနေသာ္လည္း ကုန္တင္ယာဥ္တိုင္းသူခိုးထင္ ႏွစ္ထပ္ေမာင္းတံခါးဆင္ကာ ေငြေၾကးရယူလိုသည့္ ဂ်ဳိင္းတံတား တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ ဖြင့္ခ်င္သလို မဖြင့္ခ်င္သလို ေမာင္းတက္ဂိတ္မ်ားသည္  ႏိုင္ငံေတာ္မွႀကဳိဆိုသည့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္႐ွိလာေရး ရည္မွန္းခ်က္အား ႀကီးစြာေသာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေန ရပါသည္။
                   တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ေစရန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးလွ်က္ သတ္မွတ္ ကုန္တင္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား Mobile Team မွ ထပ္ဆင့္စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါလွ်က္ႏွင့္ အင္းတေကာ္အဖဲြ႕စုံဂိတ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ အခေၾကးေငြေတာင္းခံေနသည္မွာလည္း တရား၀င္ကုန္သြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခြန္၊ အတုပ္ ႏွင့္ အေကာက္ေၾကးမ်ဳိးစုံ ေပးေဆာင္ေနရသည္မွာ တရားမွ်တမႈမ႐ွိပါ။
မိမိႀကဳိးပမ္း႐ွာေဖြ ထားသည့္ အက်ဳိးစီးပြားထဲမွ မည္သူမွ် အလကားမေပးခ်င္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အခြင့္အာဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံး ေတာင္းသည့္ေငြအား မေပးလွ်င္ ခရီးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ပညာျပျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိလင့္ကစား ကုန္သည္မ်ားမွ အမွန္တကယ္ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မသမာမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ကုန္သည္မ်ား ကုိယ္စား အကူအညီေတာင္းခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာင္ေနၾကည္ေအာင္

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား