.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Sunday, June 10, 2012

ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္(က) ဆုိသည္မွာ

ေမာင္ေက်ာက္ခဲ

သမၼတၾကီးထုတ္ျပန္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္(က) ကိုနားလည္ရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၄၁၂ ကို ပထမဦးစြာ သိရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

 ပုဒ္မ ၄၁၂ (က)ဟာ ျပည္သူအိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အႏၱရာယ္ ရွိသည္ ႏွင့္ သမၼတဟာ
အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ညိွႏိွဴင္းျပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္တဲ့ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကျငာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ 
အပိုဒ္ (ခ) ကေတာ့ သမၼတဟာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညိွဳနိုင္းရာမွာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြစံုလင္စြာတတ္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိပါက ကာခ်ဴပ္ ၊ ဒု-ကာခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရးဌာန ဝန္ၾကီး ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီး တို႔ ညိွႏိွဴင္းျပီး အေရးေပၚ အေျခအေနကို အခ်ိန္မွီ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာနိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို  အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ သို႔ အျမန္ဆံုးတင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

 အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္(က) ကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာတဲ့ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သတ္ပါတယ္ ။ ကဲ ၾကည့္ၾကရေအာင္ ။
************************************************************************
ပုဒ္မ ၄၁၃ (က)အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမ ေဒသအတြင္း
                       မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း
                       မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း ဝင္မ်ား ၊ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္
                       မ်ား ကတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မွူရွိေစရန္
                       တပ္မေတာ္၏ အကုူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ ။
************************************************************************               
ဆိုလိုတာကေတာ့ စစ္တပ္က နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းေတြ နဲ႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဝဝကို ဝင္ေရာက္ ကူညီရမယ္ ။ အကယ္၍ ထိုသူမ်ားကို ေနွာင့္ယွက္သူမ်ား အား စစ္တပ္မွ စစ္တပ္ အလုပ္ လုပ္ျပရပါလိမ့္မယ္
ဒါေၾကာင့္လည္း အခုခ်ိန္မွာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ ျပည္သူ့ရဲေတြေနာက္မွာ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ကူညီေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ပါဝင္ ကူညီျပီး fatigue လုပ္ေပးရပါလိမ့္မယ္ ။

တကယ္လို႔သာ ဒီထက္ဆိုးဝါးလာပါက ပုဒ္မ ၄၁၃ အပိုဒ္( ခ) က ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ျပင္းထန္ပါတယ္ ။
ပုဒ္မ (ခ) မွာေတာ့  သမၼတရဲ့ အမိန္႔နဲ႔ အဆိုပါနယ္ေျမကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
အဲလိုဆိုရင္ သမၼတရဲ့ အမိန္႔နဲ႔ အဆိုပါနယ္ေျမ ရဲ့ တာဝန္ကိစၥ အရပ္ရပ္ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရပါ့မယ္ ။ကာခ်ဳပ္ၾကီးကိုယ္တိုင္ မလုပ္လွ်င္လည္း အျခား စစ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးဦးကို ထပ္ဆင့္ လြဲအပ္နိုင္ပါတယ္ ။
ဟာ...ဒါဆို စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာလား ...ဆိုၾကမယ္။ အဲလိုဆိုရင္ မွားပါလိမ့္မယ္ ။ ပုဒ္မ (ခ) အရ စစ္
တပ္ဟာ အဆိုပါနယ္ေျမကို နယ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ မနိုင္ေတာ့လို႔ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို သမၼတ
ရဲ့ အမိန္႔နဲ့သာ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ ။ အဲလို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာကို တိက်ေသခ်ာနိုင္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ ပုဒ္မ ၄၁၄ အပိုဒ္ (က)  ကို ဆက္ၾကည့္ရေအာင္ ။
ပုဒ္မ ၄၁၄  မွာေတာ့ သမၼတဟာ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည့္တဲ့ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျပီး အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာတဲ့အခါမွာ  -
အပိုဒ္ (က) - အမိန္႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမ ေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္ ။
လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ  နံပါတ္ (၄) မွာ ဤအမိန္႔သည္ ယေန႔မွစ၍ ေနာက္ထပ္ အမိန္႔တစံုတရာ ထုတ္ျပန္မွူ မရွိမျခင္း အတည္ျဖစ္သည္ လို့ပါရွိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

အခုဆိုရင္ ရခိုင္ေဒသကို ပုဒ္မ ၄၁၃ ပုဒ္မ (က) အရ တပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ကူညီေနတဲ့ အဆင့္သာျဖစ္ပါတယ္ ။ပုဒ္မ (က) အရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ မနိုင္ေတာ့မွသာလွ်င္ ပုဒ္မ (ခ) အရ ျပည္သူမ်ား
ေျပာဆိုေနတဲ့ စစ္တပ္က ကုလားမ်ားကို စစ္ပြဲအသြင္ တိုက္ထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ။

(ေမာင္ေက်ာက္ခဲ)

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား